Graz - Karl-Franzens-Universität
Innsbruck - Universität Innsbruck
Klagenfurt - Alpen-Adria Universität
Salzburg - Universität Salzburg
Wien - Universität Wien